Algemene voorwaarden J&C Trading

Artikel 1. Definities

 • 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  1. J&C Trading: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: J&C Trading gevestigd aan de Veenhuizerweg 12 te Heerhugowaard, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62862596;
  2. overeenkomst: de overeenkomst tussen J&C Trading en de klant;
  3. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met J&C Trading een overeenkomst aangaat;
  4. bedrijf: de klant zijnde een rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
  5. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
  6. website: de website beplatingonline.nl die door J&C Trading wordt beheerd en waar de klant producten bij J&C Trading kan bestellen;
  7. locatie: de locatie waar J&C Trading in opdracht van de klant montagewerkzaamheden uitvoert.

 

Artikel 2. Algemeen

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen J&C Trading en de klant.
 • 2. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen J&C Trading en de klant, dan wordt de klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
 • 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail met J&C Trading zijn overeengekomen.
 • 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door J&C Trading vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 • 6. Indien J&C Trading niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat J&C Trading in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 • 7. J&C Trading heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 3. Aanbod

 • 1. Het aanbod van J&C Trading is vrijblijvend.
 • 2. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijffouten, in e-mailberichten of op de website binden J&C Trading niet.
 • 3. J&C Trading kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in zijn assortiment.
 • 4. Aanbiedingen en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

 

 Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 • 1. De overeenkomst komt tot stand nadat:
  1. de klant via de e-mail, via Marktplaats, telefonisch of in persoon op de locatie van J&C Trading een bestelling bij J&C Trading heeft geplaatst; of
  2. de klant het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen.
 • 2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 • 3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt J&C Trading de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de klant geen bevestigingse-mail van J&C Trading heeft ontvangen, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met J&C Trading.

 

Artikel 5. Herroepingsrecht

 • 1. De consument heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst die via de website tot stand is gekomen te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de consument de gehele bestelling van J&C Trading heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de consument gewezen op het herroepingsrecht.
 • 2. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 5.1 zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
 • 3. Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan J&C Trading kenbaar te maken. Aan de consument wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de consument kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
 • 4. Nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen naar J&C Trading terug te sturen, mits onbeschadigd en ongebruikt.
 • 5. De consument kan ook, zonder eerst J&C Trading ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 5.1 terugsturen naar J&C Trading. In een dergelijk geval dient de consument het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
 • 6. Indien de consument op elektronische wijze aan J&C Trading kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt J&C Trading na ontvangst van deze melding de consument een ontvangstbevestiging.
 • 7. Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat J&C Trading overeenkomstig artikel 5.11 aan de consument terugbetaalt.
 • 8. Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de consument.
 • 9. De consument dient de retourzending voldoende te frankeren.
 • Het risico van de retourzending rust bij de consument.
 • J&C Trading zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en J&C Trading het product retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling) restitueren. Ontbindt de consument de overeenkomst gedeeltelijk en worden niet alle producten teruggestuurd, dan worden de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling niet aan de consument gerestitueerd.
 • Naar de consument wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de consument de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.

 

Artikel 6. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

 • 1. Indien de consument via de website een product besteld heeft dat naar de specificaties van de consument wordt of is vervaardigd (maatwerk), dan heeft de consument niet het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden en is artikel 5 niet van toepassing.
 • 2. Bij het aanbod op de website van een product dat naar de specificaties van de consument wordt vervaardigd, wordt de klant uitdrukkelijk op de hoogte gesteld van de uitzondering op het herroepingsrecht.
 • 3. Het bedrijf dat via de website een bestelling heeft geplaatst kan geen beroep doen op het herroepingsrecht.
 • 4. Op bestellingen die niet via de website geplaatst zijn, is het herroepingsrecht niet van toepassing.

 

Artikel 7. Website

 • 1. J&C Trading garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
 • 2. J&C Trading is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

 

Artikel 8. Gebruiksvoorwaarden

 • 1. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
 • 2. Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
 • 3. Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van J&C Trading of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

 

 Artikel 9. Prijzen en verzendkosten

 • 1. De vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 • 2. De hoogte van de verzendkosten wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.
 • 3. J&C Trading heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

 

Artikel 10. Verplichtingen van de klant

 • De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan J&C Trading aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan J&C Trading worden verstrekt.
 • Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

 

Artikel 11. Levering

 • De bestelling wordt geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij is overeengekomen dat de klant de bestelling bij J&C Trading ophaalt.
 • Opgave van een leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Een vermelde leveringstermijn kan nimmer worden aangemerkt als een fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant niet het recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.
 • In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van J&C Trading ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
 • Het bedrijf dient ervoor zorg te dragen dat het opgegeven afleveradres goed bereikbaar is voor de transportmiddelen waarin de producten getransporteerd worden.
 • Indien J&C Trading de bestelling niet binnen 30 dagen nadat de bestelling via de website is geplaatst kan leveren, dan stelt J&C Trading de consument daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de consument een langere leveringstermijn is overeengekomen.
 • De klant is verplicht de bestelde producten af te nemen, tenzij artikel 5 van toepassing is. Indien de klant de bestelde producten niet afneemt, dan is J&C Trading gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan. Indien de klant de producten niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds (deels) heeft plaatsgevonden, dan heeft J&C Trading het recht om de producten na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de klant te verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop.
 • Na de aflevering van de producten op het door de klant opgegeven adres zijn de producten volledig voor rekening en risico van de klant.

 

Artikel 12. Montage

 • Indien J&C Trading in opdracht van de klant montagewerkzaamheden uitvoert, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
 • De klant dient er tijdig voor zorg te dragen dat:
  1. de locatie op het overeengekomen tijdstip toegankelijk is voor de transportmiddelen van J&C Trading;
  2. de werkzaamheden ongestoord uitgevoerd kunnen worden;
  3. de locatie vrij is van obstakels;
  4. J&C Trading beschikt over alle gegevens over de locatie die voor J&C Trading relevant zijn of kunnen zijn i.v.m. de uitvoering van de montagewerkzaamheden.
 • Indien J&C Trading op het afgesproken tijdstip niet de toegang wordt verleend tot de locatie om de montagewerkzaamheden uit te voeren, dan heeft J&C Trading het recht de extra kosten die hij daardoor moet maken, zoals arbeidstijd en voorrijkosten, aan de klant in rekening te brengen.
 • Indien de locatie niet over de eigenschappen beschikt die de klant aan J&C Trading kenbaar heeft gemaakt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die J&C Trading daardoor lijdt.
 • J&C Trading is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen in of gebreken aan zaken en/of bouwwerken waaraan dan wel waarop J&C Trading montagewerkzaamheden uitvoert.

 

Artikel 13. Facturatie en betaling

 • Bestellingen die niet via de webshop geplaatst zijn worden na de levering gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
 • Betaling van via de webshop bestelde producten kan via iDEAL.
 • De klant dient de van J&C Trading ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 • Indien de klant de van J&C Trading ontvangen factuur niet tijdig betaalt, dan is de klant direct in verzuim en wordt de wettelijke (handels)rente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die J&C Trading maakt om de vorderingen op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van J&C Trading op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 • Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 • Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van J&C Trading, totdat alle vorderingen die J&C Trading op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
 • Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
  1. verpanden;
  2. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
  3. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
 • De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van J&C Trading te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van J&C Trading veilig te stellen.
 • Indien de klant zijn verplichtingen jegens J&C Trading niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is J&C Trading gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van J&C Trading op volledige schadevergoeding.
 • Indien J&C Trading gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht J&C Trading toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van J&C Trading zich bevinden.
 • Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk J&C Trading daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van J&C Trading.
 • De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan J&C Trading toekomende rechten onverlet.

 

Artikel 15. Klachten en garantie

 • De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
  1. of de juiste producten zijn geleverd;
  2. of het juiste aantal is geleverd;
  3. of de producten beschadigd zijn tijdens het transport.
 • Reclames ten aanzien van een bestelling dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan J&C Trading kenbaar te worden gemaakt. Toont de klant aan dat de geleverde bestelling niet correct is, dan zal J&C Trading de ontbrekende delen van de bestelling leveren en/of de juiste producten leveren.
 • Transportschade dient onverwijld na de levering door de klant aan J&C Trading kenbaar te worden gemaakt.
 • De klant is verplicht J&C Trading de mogelijkheid te geven om een klacht te controleren. Het feit dat J&C Trading overgaat tot het onderzoeken van een klacht, impliceert niet dat J&C Trading erkent dat de geleverde bestelling incorrect of gebrekkig is.
 • Indien de klant aantoont dat een geleverde product op het moment van levering gebrekkig was, dan wordt door J&C Trading, naar zijn keuze, het product vervangen, gerepareerd of de prijs voor het product (deels) gecrediteerd. De aansprakelijkheid van J&C Trading is te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in artikel 17.
 • Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.
 • Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
 • In de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, kwaliteit, vorm, gewicht, e.d. in de geleverde producten komen niet voor reclame in aanmerking.
 • Indien op een geleverd product een garantie wordt verleend, dan wordt het product met een garantiecertificaat geleverd. De looptijd van de garantie staat op het garantiecertificaat. Wordt het product zonder garantiecertificaat geleverd, dan wordt op het product geen garantie verleend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk of via de e-mail is overeengekomen.
 • Indien J&C Trading de garantieclaim van de klant accepteert, dan wordt door J&C Trading het product vervangen of herstelt. Indien het vervangen en/of het herstellen van het product niet mogelijk is, dan wordt de prijs van het gebrekkige product (deels) gecrediteerd.
 • Klachten over het geleverde product worden niet (verder) in behandeling genomen en een garantieclaim wordt niet door J&C Trading geaccepteerd indien:
  1. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
  2. het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
  3. door de klant en/of een derde werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;
  4. het product niet gebruikt is in overeenstemming met de gebruiksinstructies of met de technische specificaties;
  5. schade aan het product ontstaan is door van buitenkomende omstandigheden, zoals waterschade, vernieling, rook, vuil, en brand.
 • Het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden verlengt de garantieperiode niet.
 • Is er sprake van een gebrek dat het gevolg is van een van de situaties opgesomd in artikel 15.11 en J&C Trading verhelpt in opdracht van de klant het gebrek, dan worden de kosten voor deze werkzaamheden aan de klant in rekening gebracht.

 

Artikel 16. Klantenservice

 • Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van J&C Trading. De klantenservice van J&C Trading is bereikbaar:
  1. via het e-mailadres: info@beplatingonline.nl
  2. via het telefoonnummer: 06 36130187 Chris Bakker
  3. via het contactformulier op de website.
 • Bij J&C Trading ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door J&C Trading binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid en verjaring

 • J&C Trading kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
  2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
 • J&C Trading is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.
 • De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. J&C Trading is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
 • J&C Trading is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat J&C Trading is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 • J&C Trading is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik van het product in strijd met de gebruiksaanwijzing of de gegeven instructies.
 • J&C Trading is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of een derde aanpassingen of wijzigingen heeft aangebracht aan het product.
 • In geen geval is J&C Trading aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
 • J&C Trading is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 • Aansprakelijkheid van J&C Trading voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes, arbeidskosten en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • Indien J&C Trading aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van J&C Trading beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van J&C Trading gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van J&C Trading beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van J&C Trading.
 • Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van het bedrijf uit welken hoofde ook jegens J&C Trading vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat het bedrijf deze rechten en/of bevoegdheden jegens J&C Trading kan aanwenden. Voor de consument geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.
 • Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens J&C Trading handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die J&C Trading daardoor heeft geleden.

 

Artikel 18. Overmacht

 • J&C Trading is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Omstandigheden die onder meer niet voor rekening van J&C Trading komen zijn: transportmoeilijkheden; staking; diefstal; weersinvloeden; natuurrampen; oproeren, terrorisme, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; ex- en importverboden; stroomstoring; internetstoring; computerstoring; storing in het e-mailverkeer; hackerattack of computervredebreuk door een derde; overheidsmaatregelen.
 • Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van J&C Trading.

 

Artikel 19. Opschorting en ontbinding

 • J&C Trading is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst J&C Trading ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
 • J&C Trading is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
 • Voorts is J&C Trading bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • J&C Trading is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
 • Indien J&C Trading tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Indien de overeenkomst (deels) wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van J&C Trading op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien J&C Trading de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • J&C Trading behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 20. Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak J&C Trading gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en J&C Trading zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is J&C Trading niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 21. Intellectuele eigendomsrechten

 • Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de website, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door J&C Trading aan de klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij J&C Trading of bij zijn licentiegever(s). De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van J&C Trading en van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren.

 

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van J&C Trading is het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing.
 • Geschillen tussen J&C Trading en de klant zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar J&C Trading gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat J&C Trading zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

0